Temizlik İşleri Müdürlüğü

İsmail Hakkı AKKOYUN
Müdür

03.07.2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 49’uncu Maddeleri ile 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanan müdürlüğümüz kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” Belediye Meclisimizin 03.09.2012 tarih ve 159/2012 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlçemiz sınırlarında oluşan evsel katı atıkların sistemli bir şekilde toplanarak taşınmasını sağlamak, cadde ve sokakların süpürülmesini sağlamak, çevre temizliği çalışmalarını yürütmek,atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak, atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik uygulamalarda ilgili birimlerle ortak çalışmalarda bulunmak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (g) bendi ve “Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunmaktadır.

 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Edremit Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir.
 2. Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerleri cadde, sokak ve meydanların yıkanması işleminin yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirlemek ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip etmek.
 3. Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve pazaryerleri cadde, sokak ve meydanların yıkanması işlem ve çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek.
 4. Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak.
 5. İlçe genelinde tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve katı atıkların toplanarak nakledilmesini sağlamak.
 6. Kent içindeki cadde, sokak ve meydanların yıkanmasını sağlamak.
 7. Kent içindeki boş arsaların temizlenmesini yapmak.
 8. Sahipsiz eski ev eşyaları ve moloz gibi atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesini sağlamak.
 9. İlçe içinde tüm çöp konteynerlerinin her türlü tamiratının yapılmasını sağlamak.
 10. Konteynerlerinin yıkanması ve dezenfeksiyonunu sağlamak,
 11. Mevcut kamu kuruluşlarının çöp konteyner taleplerinin karşılamak ve kırılan çöp konteynerlerinin bakımı ve onarımını yapmak.
 12. Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin sonuçlandırılmasını sağlamak.
 13. Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak.
 14. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimler sonucunda, kirlenmeye sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak,
 15. Çevre ile ilgili her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara, diğer müdürlüklerle koordineli olarak çözüm bulmak.
 16. Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
 17. Müdürlük ile ilgili gerek kendi birimine ve gerekse kent sistemine gelen şikâyetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.
 18. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek.
 19. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,
 20. Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen standartlar dahilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak,
 21. Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,
 22. Kurban kesimi yerlerine su verilmesi, atıklarının toplaması ve temizlik hizmeti sunmak.
 23. Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak.
 24. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan uygulama planı çerçevesinde ilçe genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak.
 25. Atık yağların kontrolü yönetmeliği gereği; faaliyetleri sırasında yönetmeliğin madde 4;d fıkrasında sayılan atık yağların oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, bu atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak bertarafını sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulamak.
 26. Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak.
 27. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek.
 28. Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
 29. Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.
 30. İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.
 31. Bakanlığın belirtmiş olduğu hükme göre 15/03/2011 Tarihinde Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu ile ilgili olarak Sterilizasyon tesisi olan Vesmed Medikal ve Tıbbi Ür. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Balıkesir İli sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği (BAÇEYÖB) arasında bir protokol imzalanmıştır.

       01.01.2015 tarihinden itibaren Edremit Belediyesi sınırları ve mücavir alanları dâhilinde tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının ürettikleri tıbbi atıklar periyodik olarak haftada iki gün salı ve cuma günleri olmak üzere yönetmeliğe uygun şekilde toplatılmaktadır.

Haberler
Book now