Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Faruk Utku YILMAZ
Müdür
Müdürlük Görev ve Yetkileri

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.Maddesi ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare ve Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine binaen Edremit Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli ve 2019-159 Sayılı kararı ile kurulmuştur. 

Müdürlüğümüze Bağlı Birimler:

 1. Cenaze İşleri Birimi: 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu04/07/1931 tarihli ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mezarlıklar hakkındaki Nizamname19/01/2010 tarih 27467 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine binaen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.
 2. Muhtarlık İşleri Birimi:04.2020 tarih ve 9038 Esas Sayılı yazıya binaen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.

 

VİZYONUMUZ:

Her şeyden önce insanın iyilik durumunun ve insan haklarının gözetildiği ve insanların temel gereksinimlerinin karşılandığı, eşitlikçi, sosyal adaletli, özgür, sağlıklı, şefkatli bir dünya için hizmet sunmak ve alanında öncü ve yenilikçi bir Müdürlük olmak bizim vizyonumuzdur. 

 

MİSYONUMUZ:

Vizyonumuzun kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için, ilçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın, yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda, sosyo- ekonomik yönden yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyo- ekonomik risk ve dezavantajlı durumlara maruz kalmasını önleyici tedbirler almak; insan hakları ve ihtiyaçları doğrultusunda, insan onuruna yaraşır bir biçimde, yoksulluk, yoksunluk, açlık ve sosyal adaletsizlikle mücadele edebilmek ve azaltabilmek için, kişilere gereken psiko-sosyal desteği sağlamak ve kişilerin insani yapabilirliklerini geliştirmeleri yönünde danışmanlık ve cesaret vererek, kent hayatına adaptasyonu ve sosyal içermelerinin kolaylaşmasına yardımcı olmak; ayrıca, bu amaçla yola çıkan çalışanına gereken tüm bilgi, beceri ve donanımı sunarak sürekli gelişimi teşvik etmek, bizim misyonumuzdur.

 

DEĞERLERİMİZ:

 • İnsan odaklı hizmet
 • İnsan onuruna saygı
 • Dezavantajlı gruplara (çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı vb.) öncelik
 • Sosyal demokrasi
 • Eşitlik ve özgürlük
 • Toplumsal katılım
 • Sosyal içerme
 • Sosyal ve ekonomik adalet
 • Sürdürülebilir kalkınma
 • Empati
 • Etkili iletişim
 • Profesyonellik
 • Sürekli gelişim
 • Şeffaflık
 • Yardımlaşma ve Dayanışma

HEDEF GRUBA ULAŞMAK VE İHTİYAÇ TESPİTİ YAPMAK AMACIYLA KULLANILAN YÖNTEM VE METOT:

 • Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılan bireysel müracaatlar ve gelen sözlü ya da yazılı ihbarlar aracılığıyla Sosyal Yardım Veritabanında kayıtlı her bir haneyi uygun Sosyal Yardım Modelinden faydalandırmak amacıyla, Sosyal İnceleme Görevlileri tarafından Durum Tespit İncelemesi düzenlenmekte ve evde yaşayan tüm hane halkı ile ilgili demografik bilgiler toplanması amacıyla yüz- yüze derinlemesine niteliksel görüşmeler yapılmaktadır.
 • Bu tespit incelemeleri gerçekleştirilirken, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu6284 Sayılı Kadın Koruma Kanunu ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmet Kanunu’nun gerekleri göz önüne alınmakta ve gerekli görülen durumlarda Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na resmi yazı ile bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Edremit ilçesi, sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıkları olan 47 mahallesiyle Balıkesir’in en yoğun göç alan, en yoğun nüfuslu ve yeni gelişen bir ilçesidir. Aynı mahalle içinde bile, değişik sosyo- ekonomik ve kültürel nüfus gruplarının var olması nedeniyle, sorun alanları çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle, yukarıda ifade edilen Durum Tespit İncelemelerine büyük önem verilmektedir.
Haberler
Book now