Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Tayfun EKİNCİ
Müdür

 

 

Müdürlük Görev ve Yetkileri

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ müzün görevi, İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942/4650 sayılı “Kamulaştırma Yasası” na göre kamulaştırmasını yapmaktır.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevlerini;

 • 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun,

 • 5393 sayılı Belediye Kanununun,

 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun,

 • 2942 ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun,

 • 4734 sayılı İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yürütür.

Müdürlüğümüzün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 • Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak.

 • Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi, kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konuları da kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek.

 • Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içinde bitirmeye çalışmak.

 • Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

 • 2942 ve 4650 sayılı Kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi vb. gibi meri planda amme hizmetlerine ayrılmış olan gayrimenkulleri Başkanının görüşleri doğrultusunda kamulaştırmak.

 • İhaleler: Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi, belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütür. Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için Başkanlığının onayı ve 2886 Sayılı yasa doğrultusunda hazırlanır. Kanunun ilgili maddeleri gereği kiranın muhammen bedeli yapılır. Muhammen bedeli tayin edilmiş ve şartnamesi hazırlanmış dosya ilanen ihaleye çıkarılır ve Belediye encümenince ihalesi yapılır. Hazırlanan dosyanın bütün işlemleri tamamlanınca bir nüshası müdürlükte kalmak üzere dosyanın aslı Başkanlık ile ihaleyi alan arasında sözleşme yapılması için Başkanlığa gönderilir. Sözleşme tanziminden sonra müdürlüğe iade edilir. Özellik arz eden toplu kiralarda Başkanlık görüşü alınır.

 • Belediye gayrimenkullerinin emlak beyanlarını verir.

 • Belediye adına yapılan inşaatların imar, ruhsat ve iskan işlerinin talebini yapar. Biten kiraların kat irtifakı, kat mülkiyeti, ipotek tahsisi vb. işlemlerini yürütür.

 Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumluluğu

 • Yasalara göre Belediyenin gayrimenkullerini değerlendirmek ve yıllık kira artışlarını takip etmek.

 • 2942 ve 4650 sayılı yasa hükümlerine göre mevzuat çerçevesinde işlemlerini yapmak, ita amirlerine ve ilgili birimlere (Belediye Encümenini, Belediye Meclisi) sunmak.

 • Belediye sınırları içindeki Belediyenin taşınmaz mallarının denetimi ile yetkili bulunmak, aksaklıkları düzeltmektir.

Teknik Personelin Görevleri

Müdürlüğümüzde 2942 ve 2886 sayılı yasa hükümlerine göre yapılacak faaliyetlerden teknik koordinasyonu sağlamak, gerektiği takdirde mahallinde tespit ve ölçüm işlemlerini yapmak, yeni yapılan plan tadilatlarına ait (Hazine ve Belediyeye ait yerlerle ilgili) paftaları temin etmektir.

Diğer personelin görevi de; Müdürün verdiği görevleri itina ve titizlikle yerine getirmek, talimatlarına uymak, Müdürlüğümüze müracaat edenlerin ve gelen evrakların cevaplandırılarak takibini sağlamaktır.

Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 • Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. Müdür evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

 • Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

 • Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları, diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, müdürün parafı ve Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

 Gelen – Giden Evraklarla İlgili İşlemler;

Müdürlüğümüze gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Haberler
Book now